Công hầu vương bá

Từ Cao Dai Toan Thu (CaodaiPedia)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ngôn Ngữ
  • H: 公侯王伯
  • A: High mandarin.
  • P: Haut mandarin.

Công: Tước quan lớn nơi triều đình. Hầu: tước Hầu. Vương: tước Vương. Bá: tước Bá của triều đình quân chủ thời xưa.

Thuở xưa, vua đặt ra 5 tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam để phong tước cho những người có công lớn với triều đình. Còn tước Vương thì đứng trên 5 tước nầy.

Công Hầu Vương Bá là chỉ những tước quan đại thần lớn nhứt trong triều đình, có quyền hành lớn, sự nghiệp lớn.


TNHT: Tây Ninh tu luyện động Linh sơn,
Chẳng quản mùi trần thiệt với hơn.
Trăm đắng ngàn cay đành một kiếp,
Công Hầu Vương Bá dám đâu hơn.


Chú Thích
  • TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
Trích Nguồn