Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Từ Cao Dai Toan Thu (CaodaiPedia)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

(Giọng Nam-Ai)

Kể từ hỗn-độn sơ khai,
Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh-Tiêu.
Lưỡng nghi phân khí hư-vô,
Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa-sanh,
Âm dương biến tạo chơn thần.
Lo cho nhơn vật về phần hữ vi.
Mớm cơm vú sữa cũng tay,
Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công.
Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương.
Chí mong hòa hảo âm dương,
Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.
Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
Riêng thương Kim-Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu.
Đôi phen Mẹ luống ưu sầu,
Cũng vì tà mì dẫn đường con thương.
Đỉnh chung là miếng treo gương,
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi.
Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi.
Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường,
Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh.
Xưa con không thấu cội nhành,
Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
Từ con cách Mẹ phương trời,
Trầm luân khổ-hải chơi vơi sóng trần.
Dầu thương nhắm mắt đưa chơn.
Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
Ngọc-Hư định phép cũng nhiều,
Phái vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.
Trước kia trẻ vẫn mịt mờ,
Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu-Nghi.
Đắc truyền khai mối Tam-Kỳ,
Dưới tay cậy có Diêu-Trì cửu Nương.
Chín cô đã sẵn lòng thương,
Mê-tân độ chúng bườm trương thoát vòng.
Lục-Nương phất phướn truy hồn,
Tam-Nương nay lúc bảo tồn chúng sanh
Bát-Nương thật đấng chí linh
Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu.
Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu,
Nhờ người gọi ánh nhiệm mầu huyền vi
Môn sanh thiện niệm hằng ngày,
Cúi xin Kim-Mẫu muôn loài cứu ương.
Đê đầu khấu bái Nương-Nương,
Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.

"Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền Thiên Diêu-Trì Kim-Mẫu"
"Nam-Mô Tạo Hóa Huyền-Thiên Cửu Vị Nữ Phật"

Trích Nguồn